Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

nadziejenadaremne
21:33
Niczego wtedy tak bardzo nie chciałam jak tego, abyś zniknął raz na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
nadziejenadaremne
21:32
7938 e14d 400
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viachockolatehopee chockolatehopee
nadziejenadaremne
21:32
1048 a957 400
Reposted fromnutt nutt viachockolatehopee chockolatehopee
nadziejenadaremne
21:31
9848 a5e5 400
nadziejenadaremne
21:30
6400 cf5f 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialoveistrue loveistrue
21:29
6760 583d 400
Reposted fromwagabunda wagabunda viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:29
8621 d76a 400
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood
nadziejenadaremne
21:29
0497 350d 400
Reposted fromonlyman onlyman viabadblood badblood

September 19 2018

nadziejenadaremne
22:17

Alberta,Canada

18:20
9414 12be 400
nadziejenadaremne
17:59
6047 53e7 400
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
17:59

September 18 2018

nadziejenadaremne
20:54

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
nadziejenadaremne
20:33
4277 907e 400
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeimakid leimakid
20:32
0114 b773 400

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine vialeimakid leimakid
nadziejenadaremne
10:47
1234 a571 400
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam vialaparisienne laparisienne
10:35
nadziejenadaremne
10:34
3010 2bc2 400
Reposted fromrenirene renirene vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
10:34
5162 e8aa 400
Reposted fromlubiew0 lubiew0 vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
10:19
4632 e480 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl