Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

nadziejenadaremne
23:33
6850 f80b 400
Reposted fromnfading nfading via100suns 100suns
nadziejenadaremne
21:00
nadziejenadaremne
20:31
0266 8e39 400
Reposted fromdailylife dailylife viaunhappys unhappys
nadziejenadaremne
20:31
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
nadziejenadaremne
20:31
6181 83be 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadygoty dygoty
20:30
4702 6345 400

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
20:28
4653 804f 400
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabadblood badblood
nadziejenadaremne
20:24
nadziejenadaremne
20:24
5308 be4f 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSalute Salute
nadziejenadaremne
20:21
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
nadziejenadaremne
20:21
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera

August 27 2017

nadziejenadaremne
21:20
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
nadziejenadaremne
21:19
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

August 25 2017

nadziejenadaremne
22:22
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam.
What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy
Reposted fromumorusana umorusana viabadblood badblood
nadziejenadaremne
19:26
KIEDYŚ MOŻE SPOJRZYMY NA SIEBIE I NIE BĘDZIEMY CZUĆ ŻADNEGO ŻALU ZA TO WSZYSTKO
nadziejenadaremne
19:26
19:25
5944 a789 400
Reposted fromcalcifer calcifer viamadamemonroe madamemonroe
nadziejenadaremne
19:23

decalexas:

when u catch urself thinking wistfully about dating and being in love and being c*ddled and how nice that would be

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
19:23

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

nadziejenadaremne
19:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl