Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

nadziejenadaremne
13:43
nadziejenadaremne
13:41
6124 65bb 400
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
nadziejenadaremne
13:40
nadziejenadaremne
13:38
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
nadziejenadaremne
13:36
1579 1dc5 400
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
13:35
0900 2736 400
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
13:34
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola

July 18 2017

nadziejenadaremne
10:52
0765 acc4 400
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaRedPenny RedPenny
10:51
9508 f516 400

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viaRedPenny RedPenny
nadziejenadaremne
10:43
9100 28d7 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazapominanie zapominanie
nadziejenadaremne
10:34
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viazapominanie zapominanie
nadziejenadaremne
09:16
9799 921f 400
nadziejenadaremne
09:15
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
09:09
9946 77b0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
nadziejenadaremne
09:09
nadziejenadaremne
09:06
1704 0135 400
nadziejenadaremne
09:05
9169 0353 400
nadziejenadaremne
09:05
8174 1510 400
08:59

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin vianiedonaprawienia niedonaprawienia
nadziejenadaremne
00:14
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl