Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

nadziejenadaremne
14:13
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viamikrokosmos mikrokosmos

September 22 2017

nadziejenadaremne
22:09
9286 d4b1 400
Reposted fromretaliate retaliate vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
14:07
Reposted frommeem meem vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
14:06
Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
nadziejenadaremne
14:06
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagriber griber

September 21 2017

22:55
nadziejenadaremne
21:44
9357 5a91 400
nadziejenadaremne
19:32
nadziejenadaremne
19:30
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
17:52
Reposted fromsilence89 silence89 viagreywolf greywolf

September 13 2017

nadziejenadaremne
17:40
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol vianewbeginning newbeginning
nadziejenadaremne
17:37
nadziejenadaremne
17:25
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaromantycznosc romantycznosc

September 09 2017

nadziejenadaremne
23:41
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
nadziejenadaremne
23:39
4587 27fa 400
Reposted frompiehus piehus viablocked blocked
nadziejenadaremne
23:21
23:20

September 05 2017

20:59
20:58
9957 61d6 400
Reposted fromdivi divi viaszarakoszula szarakoszula
nadziejenadaremne
20:58
9016 a3be 400
Reposted fromoblivions oblivions viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl