Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

nadziejenadaremne
22:04
1671 a795 400
Reposted fromseaweed seaweed viagreywolf greywolf
nadziejenadaremne
22:02
nadziejenadaremne
22:02
0768 17ea 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
nadziejenadaremne
21:46
1020 d892 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaumieralam umieralam
nadziejenadaremne
21:46
6576 e8ab 400
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viaumieralam umieralam
nadziejenadaremne
21:40
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
nadziejenadaremne
21:40
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaumieralam umieralam
nadziejenadaremne
21:40
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaumieralam umieralam
nadziejenadaremne
21:38
0988 61d6 400
Reposted fromolaosa olaosa viaumieralam umieralam
nadziejenadaremne
21:38
9042 c1ee 400
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viaumieralam umieralam
nadziejenadaremne
21:37
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viacontrapalabra contrapalabra
nadziejenadaremne
21:37
Oszalałam
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra
nadziejenadaremne
21:36
4207 c8b6 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viacontrapalabra contrapalabra
nadziejenadaremne
21:36
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
nadziejenadaremne
21:35
4130 8010 400
Reposted fromohhh ohhh viacontrapalabra contrapalabra
nadziejenadaremne
21:35
Too much love will kill you
just as sure as none at all
it'll drain the power that's in you
make you plead and scream and crawl
and the pain will make you crazy
you're the victim of your crime
too much love will kill you
everytime.

Yeah, too much love will kill you
it'll make your life a lie
yes, too much love will kill you
and you won't understand why
you'd give your life you'd sell your soul
but here it comes again
too much love will kill you
in the end.
— Queen
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby

February 17 2018

nadziejenadaremne
22:22
nadziejenadaremne
22:22
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:20
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl