Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

nadziejenadaremne
22:14
2230 6251 400
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamikrokosmos mikrokosmos
nadziejenadaremne
22:13
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

July 21 2017

nadziejenadaremne
21:44
2936 dd9c 400
Reposted fromoutline outline viaEmilieBronte EmilieBronte
nadziejenadaremne
21:37
1498 4b22 400
Reposted fromtfu tfu viazachlanny zachlanny
nadziejenadaremne
21:31
3123 aa2e 400
Reposted fromskonam skonam viaPoranny Poranny
nadziejenadaremne
21:30
0869 d712 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasamovolka samovolka
nadziejenadaremne
21:03
4703 ac77 400
nadziejenadaremne
21:03
nadziejenadaremne
20:25
4597 f4b1 400
nadziejenadaremne
20:24
Zdumiewające, jak kapryśny potrafi być czas. Niecierpliwi się i pędzi, kiedy chciałbyś każdą chwilę zatrzymać na zawsze, a rozciąga się złośliwie, gdy nie pozostaje nic prócz czekania.
— Maja Lidia Kossakowska.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viabeattman beattman
nadziejenadaremne
20:24
1786 5b18 400
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viabeattman beattman
20:23
1509 c03d 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viabeattman beattman

July 20 2017

nadziejenadaremne
22:11
7743 6aff 400
nadziejenadaremne
22:10
22:08
3936 9e44 400
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianiskowo niskowo
nadziejenadaremne
22:07
0692 22f0 400
nadziejenadaremne
22:07
3408 89f8 400
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
22:07
nadziejenadaremne
22:07
5455 e3e9 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunknown6 unknown6

July 19 2017

nadziejenadaremne
13:45
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl